Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konferencjach odbywających się pod nazwą „Wirtualne Dni Medycyny Estetycznej – temat danej konferencji” organizowanych przez Beauty Relations s.c. Iwona Czapran-Muczek, Anna Sobczyńska z siedzibą w Warszawie, ul. Warzelnicza 25, zasady korzystania z tej usługi, zasady ochrony danych osobowych Uczestników oraz zasady odstąpienia od umowy.

§ 2. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu użyte poniżej określenia oznaczają:
Organizator, Administrator – Beauty Relations s.c. Iwona Czapran-Muczke, Anna Sobczyńska z siedzibą w Warszawie, ul. Warzelnicza 25, 02-355 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5242785711, REGON: 362685871, mail: info@wdme.pl;
Cennik – obowiązujący cennik uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej konferencja.wdme.pl;
Potwierdzenie rejestracji, Bilet – potwierdzenie wyrażone kliknięciem w link w treści wiadomości e-mail, która została wysłana po zakończeniu rejestracji. Potwierdzenie rejestracji oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zawarcie umowy przez Uczestnika z Organizatorem.
Umowa – zawarta pomiędzy Stronami umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora na rzecz Zamawiającego usługi w postaci dostępu do Konferencji. O ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej ich prawa i obowiązki w ramach Umowy regulują niniejsze postanowienia Regulaminu.
Konferencja WDME, Konferencja – oznacza konferencję, której dotyczy Rejestracja; więcej informacji o konferencji, w tym informacja o terminie oraz cennik uczestnictwa, dostępne są na stronie internetowej pod linkiem konferencja.wdme.pl;
Konsument – Zamawiający będący osobą fizyczną zawierającą z Organizatorem umowę o świadczenie usług szkoleniowych, niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby. Informuje się, że podawanie się za konsumenta, jeżeli jest to niezgodne z prawdą stanowi nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
Administrator oznacza spółkę Beauty Relations s.c. Iwona Czapran-Muczke, Anna Sobczyńska z siedzibą w Warszawie, ul. Warzelnicza 25, 02-355 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5242785711, REGON: 362685871;
Zamówienie i/lub Rejestracja – działanie podjęte przez Uczestnika, mające na celu zarejestrowanie na Konferencję oraz zawarcie umowy z Organizatorem;
Formularz zgłoszeniowy, Formularz Rejestracyjny, Formularz Zamówienia – oznacza formularz dostępny na stronie internetowej konferencja.wdme.pl, za pomocą którego następuje Rejestracja Uczestnika;
Uczestnik – to osoba fizyczna, która ma wziąć udział w Konferencji i której dane zostały zgłoszone przez Formularz zgłoszeniowy;
Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną, kierująca Uczestnika do udziału w Konferencji przy czym w przypadku Zamawiającego będącego osobą fizyczną może on być jednocześnie Uczestnikiem
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin; Rejestracja uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu, w tym obowiązku uiszczenia opłaty stosownie do stawek określonych w Cenniku.
Pliki elektroniczne – treści cyfrowe np. materiały Konferencji przesyłane uczestnikowi w formie pliku do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym,
Treść Cyfrowa – treść w rozumieniu art 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. poz. 827),
Polityka Prywatności i Cookies – oznacza stosowane przez Beauty Relations s.c. Iwona Czapran-Muczke, Anna Sobczyńska zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Polityka prywatności i cookies jest dostępna pod linkiem: https://wdme.pl/polityka-prywatnosci/
Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

§ 3. Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z webinarium, Uczestnicy powinni dysponować:
  • urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet (komputer, smartfon, tablet);
  • przeglądarką Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, itd.;
 2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Strony Internetowej może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script, Flash oraz akceptacji cookies.
 3. Do korzystania z plików elektronicznych potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie zainstalowane na komputerach stacjonarnych, laptopach, tabletach oraz innych urządzeniach mobilnych, w tym czytnikach elektronicznych. Pliki z materiałami dotyczącymi tematyki webinarium mogą mieć postać plików PDF, DOC, XLS.
 4. Na podstawie art. 6 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Organizator informuje, że w związku z korzystaniem z sieci Internet w systemie teleinformatycznym użytkownika może wbrew jego woli zostać zainstalowane lub może funkcjonować m.in.: malware, czyli złośliwe oprogramowanie w postaci instalacji wirusów, trojanów itp.; spyware, czyli oporogramowanie mające na celu śledzenie działalności w sieci Internet użytkownika; phishing, czyli podszycie się pod inne znane strony w celu zebrania poufnych danych takich jak hasła, loginy; spam.
 5. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia powyższych zagrożeń, użytkownik powinien korzystać z oryginalnego hardware i software, posiadać zainstalowany program antywirusowy, aktualizować na bieżąco system, regularnie skanować system programem antywirusowym i podczas korzystania z aplikacji, stron uważnie czytać instrukcje i zalecenia.

§ 4. Postanowienia Ogólne

 1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa konsumenckiego o ile strony nie postanowią zgodnie inaczej, Umowa jest zawarta na podstawie niniejszego Regulaminu, co oznacza, że określają one ich prawa i obowiązki.
 2. Zawarcie Umowy może nastąpić w szczególności:
  • poprzez złożenie przez Zamawiającego Organizatorowi oferty, w szczególności w formie Zamówienia i przyjęcie jej przez Organizatora, lub
  • poprzez przyjęcie oferty Organizatora przez Zamawiającego, w szczególności w drodze złożenia Zamówienia przez Zamawiającego.
 3. W razie wątpliwości poczytuje się, że osoba, która zawiera Umowę, jest w dacie złożenia tego zamówienia upoważniona przez Zamawiającego do dokonywania w Jego imieniu takiej czynności prawnej, w szczególności, gdy osoba ta podaje dane identyfikujące Zamawiającego i/lub korzysta z adresu poczty internetowej znajdującego się w domenie wykorzystywanej przez Zamawiającego itd. W przypadku gdy okaże się, że ww. osoba nie posiada takiego upoważnienia, Zamawiający zobowiązany jest udzielić Organizatorowi wszelkiej możliwej pomocy w celu ustalenia tożsamości tej osoby, tak aby Organizator mógł podjąć dowolne kroki prawne wobec tej osoby.
 4. Zamawiający zobowiązany jest przekazać postanowienia niniejszego Regulaminu wyznaczonemu przez siebie Uczestnikowi lub poinformować Uczestnika o tych postanowieniach Regulaminu, które bezpośrednio dotyczą Uczestnika. W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania ww. zobowiązania, Organizator zwolniony jest z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia Uczestnika zgłoszone wobec Organizatora w związku z udziałem Uczestnika w Konferencji.
 5. Dostęp do Konferencji i udział w Konferencji możliwy jest po zaksięgowaniu opłaty za Konferencję na rachunku bankowym Organizatora.
 6. Aby uzyskać status Uczestnika i dostęp do Konferencji, konieczne jest wejście na stronę konferencji online, wysłaną po Rejestracji i zakupie biletu. Uczestnik zobowiązuje się nie przekazywać dostępu do strony osobom trzecim.
 7. Niespełnienie przez Uczestnika wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie (w szczególności odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego lub oprogramowania) może prowadzić do braku dostępu do Konferencji.

§ 5. Zawarcie umowy poprzez złożenie zamówienia

 1. W przypadku gdy Umowa zawierana jest poprzez złożenie przez Zamawiającego zamówienia Organizatorowi, do zawarcia takiej Umowy wymagane jest:
  • prawidłowe wypełnienie Formularza zamówienia przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez niego do dokonywania takich czynności prawnych, przy czym w tym ostatnim przypadku zastosowanie ma domniemanie wskazane w § 4 ust. 3 Regulaminu;
  • dostarczenie Organizatorowi Zamówienia, o którym mowa w pkt 1) powyżej, nie później niż na 1 dzień roboczy przed terminem rozpoczęcia Konferencji. Zamówienie można dostarczyć Organizatorowi wypełniając Formularz zgłoszeniowy dostępny w serwisie – w takim przypadku za datę dostarczenia zamówienia uznaje się pierwszy dzień roboczy następujący po dniu, w którym Zamawiający wypełnił formularz zgłoszeniowy i użył dostępnego w tej formatce przycisku „Zarejestruj się” , „Wyślij formularz” lub innego o podobnej treści.
 2. W razie niezachowania ww. terminu dostarczenia zamówienia złożenie zamówienia jest dopuszczalne po dokonaniu uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz przesłania zamówienia w jednej z wyżej określonych form.
 3. Złożenie prawidłowego Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego niniejszych postanowień Regulaminu.
 4. Organizator w terminie do 1 dnia roboczego od dnia dostarczenia mu prawidłowego zamówienia prześle Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie zostanie przesłane do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu.
 5. Przesłanie Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 6. Organizator ma prawo odmówić́ Uczestnikowi udziału w Konferencji bez podania przyczyny.
 7. Zamawiający może przenieść́ uprawnienia z zakupionego przez siebie Biletu na inny podmiot, pod warunkiem że spełnia on wymagania do uczestnictwa w Konferencji i uprzedniego poinformowania o tym Organizatora w drodze wiadomości e-mail najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem Konferencji.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego w Zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Zamawiającego.

§ 6. Cena, warunki płatności za szkolenia

 1. Cena za udział w Konferencji jest podana na stronie internetowej Organizatora lub na Formularzu Zgłoszeniowym. Obejmuje wyłącznie to, co zostało wyszczególnione na stronie internetowej w opisie Konferencji.
 2. Cena obejmuje wszelkie koszty świadczenia przez Organizatora usługi oraz wynagrodzenie za ewentualne materiały szkoleniowe.
 3. Opłaty można dokonać poprzez system płatności platformy Evenea. Aby otrzymać fakturę VAT za zakupiony bilet, należy zaznaczyć opcję „Chcę otrzymać fakturę” oraz podać dane niezbędne do wystawienia faktury. Faktura generowana jest w formie elektronicznej i wysłana w wiadomości mailowej razem z biletem. Faktura będzie dostępna w systemie po zmianie statusu Zamówienia na opłacony.
 4. Można dokonać płatności również za pomocą faktury proforma, wybierając taką opcję po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Dokument zostanie wysłany na wskazany podczas rejestracji adres mailowy. Rezerwacja następuje po zaksięgowaniu płatności na wskazanym na fakturze proforma rachunku bankowym. Po zaksięgowaniu płatności na wskazany podczas rejestracji adres mailowy zostanie wysłany bilet oraz faktura.
 5. Poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego do Organizatora Zamawiający wyraża zgodę na wysyłkę i otrzymanie faktury VAT oraz faktury proforma drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.
 6. Po dokonaniu płatności Organizator wysyła Zamawiającemu Potwierdzenie udziału w Konferencji.
 7. W wypadku niezakwalifikowania do udziału w Konferencji WDME, Organizator niezwłocznie zwraca dokonaną przez Zamawiającego opłatę̨ za udział w tym wydarzeniu.
 8. Jeżeli po dokonaniu płatności okaże się, że udział Uczestnika w Konferencji jest niemożliwy z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, Organizator wypowiada Zamawiającemu Umowę i niezwłocznie, na zaspokojenie wszelkich roszczeń Zamawiającego, zwraca Zamawiającemu uiszczoną opłatę za udział Uczestnika w Konferencji.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową obsługę̨ płatności przez operatorów płatności oraz wystawców i akceptantów kart kredytowych. Administrator zachęca Zamawiających do zapoznania się z politykami prywatności oraz z regulaminami tych podmiotów przed dokonaniem płatności.

§ 7. Ogólne zasady Konferencji

 1. Konferencja WDME odbywać się będzie poprzez pokój webinarowy na systemie Evenea Live.
 2. Link do pokoju jest przesyłany Uczestnikowi po Potwierdzeniu zamówienia, nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem Konferencji, na adres mailowy podany podczas Rejestracji.
 3. W dniach konferencji Uczestnik będzie dostawał od Organizatora na adres podany podczas Rejestracji wiadomości mailowe przypominające o kolejnych wykładach z linkiem do pokoju webinarowego.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne uniemożliwiające Uczestnikowi udział w Konferencji związane np. z jakością łącza internetowego, z jakiego korzysta Uczestnik.
 5. Wszystkie wykłady prezentowane podczas Konferencji będą zapisywane w formie filmu (bez widoku chatu). Po zakończeniu Konferencji każdy Uczestnik otrzyma dostęp do konta na platformie www.wdme.pl oraz bezpłatny dostęp do tych nagrań przez okres 12 miesięcy od pierwszego zalogowania.
 6. Szczegółowy sposób korzystania z nagrań na platformie WDME określa Regulamin, który zostanie zamieszczony na stronie www.wdme.pl.

§ 8. Zmiana organizacji Konferencji

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji z dowolnej przyczyny nie później niż na 1 dzień roboczy przed terminem Konferencji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z dowolnej przyczyny nie później niż na 5 dni roboczych ro przed pierwotnym terminem Konferencji.
 3. W uzasadnionych wypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania nieznacznych modyfikacji Konferencji w zakresie organizacyjnym, jak i merytorycznym, tj. m.in. osób prelegentów, tematów i godzin prelekcji, jak również terminu przeprowadzenia Konferencji. O modyfikacjach tych Organizator powiadomi Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 4.
 4. Dokonanie powyższych modyfikacji nie uprawnia Zamawiającego do rozwiązania Umowy czy do zgłaszania wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń lub odmowy zapłaty całości albo części Ceny.
 5. O odwołaniu lub zmianie terminu Konferencji Organizator powiadomi Zamawiającego, wedle własnego wyboru, telefonicznie na numer podany w Formularzu Zamówienia lub poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu zamówienia.
 6. W razie odwołania lub zmiany terminu Konferencji w sposób wskazany w ust. 1, 2 i 5, Zamawiającemu przysługuje wobec Organizatora wyłącznie roszczenie o zwrot wynagrodzenia, które Zamawiający zapłacił Organizatorowi przed dniem odstąpienia. Zamawiający niniejszym zrzeka się dochodzenia od Organizatora jakichkolwiek innych roszczeń, w tym roszczeń o odszkodowanie, zadość uczynienia, zwrot kosztów lub nakładów.
 7. Organizator może odwołać lub zakończyć Konferencję w każdym czasie z powodu zaistnienia okoliczności stanowiących siłę wyższą. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i/lub zapobieżenia w chwili zawarcia Umowy, takie jak np. klęski żywiołowe, akty terrorystyczne, orzeczenia władz państwowych lub samorządowych, wojny, strajki generalne lub lokalne, awarie i katastrofy techniczne. W takim przypadku zastosowanie ma odpowiednio postanowienie ust. 5 powyżej.
 8. Niestawienie się Uczestnika na Konferencję, bez względu na okoliczności niestawienia się, z wyłączenie jednakże okoliczności stanowiących w rozumieniu ust. 7 siłę wyższą, nie ma wpływu na obowiązek zapłaty przez Zamawiającego pełnej Ceny należnej Organizatorowi.

§ 9. Odstąpienie od Umowy

 1. Przepisy niniejszego paragrafu, o ile nic innego nie zostało wskazane w jego treści, stosuje się wyłączenie do Umów, w których Uczestnikiem jest osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument).
 2. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Zamawiający – Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy tj. wypełnienia przez Zamawiającego Formularza zamówienia.
 4. Uczestnik może odstąpić od umowy, przesyłając Organizatorowi jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Może przy tym skorzystać z wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie należy wysłać na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 Regulaminu, lub pod adresem elektronicznym: info@wdme.pl.
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Brak zapłaty Ceny lub odpowiedniej jej części oraz niewzięcie udziału w Konferencji nie jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi całość Cenę za Konferencję.
 7. W przypadku złożenia przez Zamawiającego będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Organizator obowiązany jest niezwłocznie przesłać temu Zamawiającemu na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą.
 9. Zamawiając produkt lub usługę (np. dostęp do serwisu), Konsument może zażądać rozpoczęcia jej wykonywania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia. Jednakże, spowoduje to utratę prawa odstąpienia.
 10. Zamawiając dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. ebooki, programy komputerowe do ściągnięcia, streaming), Konsument może zażądać rozpoczęcia ich dostarczania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia. Jednakże, spowoduje to utratę prawa odstąpienia.
 11. W przypadku złożenia przez Zamawiającego nie będącego Konsumentem, oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na mniej niż 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Konferencji, zwrot uiszczonej opłaty za udział w Konferencji nie przysługuje.

§ 10. Zobowiązania Organizatora

 1. Organizator organizuje Konferencje o określonej tematyce.
 2. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich Konferencji organizowanych przez Organizatora.
 3. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość Konferencji zgodną z jej opisem.
 4. Organizator zobowiązuje się do umożliwienia Uczestnikowi, który spełnia warunki techniczne do udziału w Konferencji oraz do przesłania ewentualnych materiałów związanych z tematyką organizowanej Konferencji, a także do wykonania kontaktu telefonicznego na podany przez Uczestnika numer telefonu w celu konsultacji telefonicznych związanych z tematyką Konferencji.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Uczestników podczas Konferencji.
 6. Organizator zastrzega, że Konferencje mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Materiały Konferencji i ich zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów poszczególnych publikacji lub też odzwierciedlenie ich wiedzy.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
  • za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania ze Konferencji przez Uczestników w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem;
  • za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usługi Konferencji w przypadku gdy nastąpiło to z winy Uczestnika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
  • za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Uczestnika danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia usługi Konferencji w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;

§ 11. Zobowiązania Uczestnika

 1. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia Umowy oraz realizacji jej postanowień.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Uczestnika usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Organizatora oraz postanowienia Regulaminu.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do niekopiowania oraz niewykorzystywania w inny sposób treści udostępnianych przez Organizatora (w całości lub części) dla jakichkolwiek celów innych niż związane z udziałem w Konferencji, w tym w szczególności Uczestnik zobowiązuje się do niewykorzystywania tych treści do celów komercyjnych, takich jak na przykład sprzedaż tych treści, udostępnienie ich osobom trzecim nieodpłatnie lub za opłatą i inne.

§ 12. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Beauty Relations s.c. Iwona Czapran-Muczke, Anna Sobczyńska z siedzibą w Warszawie, ul. Warzelnicza 25, 02-355 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5242785711, REGON: 362685871.
 2. Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: info@wdme.pl lub na adres siedziby.
 3. Organizator oświadcza, że dla celów realizacji Umowy Zamawiający zobowiązany jest podać w Zamówieniu, oprócz innych danych wymaganych przez Organizatora, następujące dane Uczestnika: imię nazwisko, stanowisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
 4. W przypadku gdy Zamawiający jest jednocześnie Uczestnikiem i podania przez niego w zamówieniu danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, Zamawiający oświadcza, że ma świadomość celów i zakresu przetwarzania tych danych przez Organizatora; cele te i zakres określają postanowienia niniejszego Regulaminu. Poucza się niniejszym, że Zamawiający ma dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. W przypadku podania przez Zamawiającego w zamówieniu danych osobowych osoby, która będzie Uczestnikiem, Zamawiający oświadcza, że:
  • uzyskał zgodę tej osoby na podanie jej Organizatorowi i przetwarzanie w celach określonych w Regulaminie przed podaniem tego adresu:
  • poinformował tę osobę o tym, kim jest Organizator (w tym podał jego pełną nazwę i adres siedziby),
  • podał cel i zakres zbierania jej danych przez Organizatora, w tym zapoznał ją z Regulaminem,
  • podał informację o źródle danych,
  • poinformował o prawie dostępu i poprawiania tych danych,
  • poinformował o uprawnieniach Uczestnika wynikających z przepisów RODO. Zamawiający ponosi odpowiedzialność prawną związaną z brakiem takiej zgody lub jej cofnięciem.
 6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie www.wdme.pl/polityka-prywatnosci

§ 13. Reklamacja

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Konferencji lub serwisu, Uczestnik może zgłaszać pisemnie lub drogą emaliową na adres: info@wdme.pl. W reklamacji Uczestnik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Konferencji lub serwisu.
 2. Organizator niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Uczestnika o dalszym postępowaniu.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Uczestnika, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy właściwego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§ 14. Prawa autorskie

 1. Organizator udostępniając Uczestnikom informacje rozpowszechniane za pośrednictwem Konferencji zwraca baczną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 2. Organizator udostępnia Uczestnikom materiały z Konferencji (nagrania webinarów) na okres 12 miesięcy.
 3. Udostępnienie przez Organizatora egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do tych materiałów, które przysługują Organizatorowi lub osobom trzecim. Treść materiałów podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uczestnicy uprawnieni są do korzystania z materiałów wyłącznie do swoich celów prywatnych lub związanych z wykonywaniem pracy albo usług na rzecz Zamawiającego.
 4. Strona Internetowa i jej zawartość, uwzględniając ale nie ograniczając się do artykułów, list mailingowych, elementów graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audio i wideo, kompilacji materiałów oraz interfejsu użytkownika („Zawartość”) są chronioną prawem autorskim własnością Organizatora, licencjodawców. W skład Zawartości wchodzą także wszelkie materiały, które Organizator dostarcza Uczestnikom ze strony za pomocą poczty elektronicznej. Wyświetlać Zawartość oraz w inny sposób wykorzystywać Stronę można wyłącznie dla osobistego, niekomercyjnego użytku.
 5. Organizator informuje, że serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
 6. Użytkownicy strony Internetowej i Konferencji zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot.
 7. Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich na rzecz osób trzecich (za pośrednictwem strony internetowej) z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Uczestnicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o „Utworze”, rozumie się przez to każdą zamieszczoną przez Użytkownika w Serwisie, wypowiedź jego autorstwa, którą można uznać za „utwór” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Konferencje prezentowane na stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem Umowy na świadczenie usługi webinariów będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, stawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Zamawiającym, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Zamawiający będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – informacje o zasadach dostępu do procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Konsument ma także prawo skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, służącej do internetowego rozstrzygania sporów, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Zamawiającym, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym dla siedziby Organizatora.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 1 dzień od daty udostępnienia ich na stronie pod adresem www.wdme.pl/regulamin. Umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 9. Każdy Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował niniejszy regulamin.
 10. Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 16.11.2020 r.

Załącznik nr 1

Wzór oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa/Umowy zawartej na odległość

Uwaga! Prosimy o zapoznanie się z treściami zawartymi w przypisach dolnych

………………………………
(miejscowość, data)
………………………………….…………
………………………………….…………
(imię i nazwisko Konsumenta)
………………………………………
………………………………………
(adres Konsumenta)

Beauty Relations s.c. Iwona Czapran-Muczek, Anna Sobczyńska
ul. Warzelnicza 25
03-255 Warszawa
E-mail: info@wdme.pl

OŚWIADCZENIE KONSUMENTA
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Ja, niżej podpisany/a niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług szkoleniowych dotyczących ……………………………………………………………..………………..

Wariant A (*)
Oświadczam, że zwrot płatności ma nastąpić przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłem przy uiszczenia opłaty.

Wariant B (*)
Oświadczam, że chcę, by zwrot płatności nastąpił na następujący numer rachunku bankowego:
……………………………………………………………………………………………….…………….


……………………………………………………………………………………………….…………….

Czytelny podpis Konsumenta

(*) Niepotrzebne skreślić


 1. Wariant A jest stosowany wówczas, gdy Konsument nie wybierze wariantu B. Wynika on z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta („Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.”)
 2. Wariant B jest stosowany, gdy Konsument wybierze ten wariant i wpisze numer rachunku bankowego, o którym tam mowa. Wybór tego wariantu jest DOBROWOLNY, jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Konsumenta i stanowi wyraźną zgodę, o której mowa w przywołanym wyżej przepisie art. 32 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.