Regulamin korzystania z platformy WDME

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy edukacyjnej Wirtualne Dni Medycyny Estetycznej („WDME”) oraz określa zasady świadczenia i sprzedaży usług przez Beauty Relations s.c. w ramach tej platformy i obowiązki Użytkownika.
 2. Platforma WDME jest prowadzona przez Beauty Relations s.c. Iwona Czapran-Muczke, Anna Sobczyńska z siedzibą w Warszawie, ul. Warzelnicza 25, 02-355 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5242785711.
 3. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem przepisów:

a) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.);

b) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.);

c) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.);

d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Regulamin jest dostępny na stronie www.wdme.pl.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu użyte poniżej określenia oznaczają:

1) Administrator/Usługodawca – Beauty Relations s.c. Iwona Czapran-Muczke, Anna Sobczyńska z siedzibą w Warszawie, ul. Warzelnicza 25, 02-355 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5242785711, mail: info@wdme.pl.

2) Platforma – platforma e-learningowa należąca do Beauty Relations s.c. prowadzona na stronie www.wdme.pl.

3) Materiały edukacyjne – wszelkie materiały o charakterze edukacyjnym, udostępniane na Platformie Użytkownikom spełniającym kryteria korzystania z platformy, np. szkolenia online, nagrania webinarów prezentowanych podczas konferencji WDME (zasady udziału w konferencji są określone oddzielnym regulaminem dostępnym na stronie www.konferencja.wdme.pl) i inne. Materiały edukacyjne zostały przygotowane przez Beauty Relations s.c. we współpracy z wykładowcami specjalnie na potrzeby Platformy i nie mogą być wykorzystywane przez inne podmioty, bez zgody Beauty Relations s.c.

4) Produkt – zakupiony materiał edukacyjny, o oznaczonej i wskazanej na Platformie cenie.

5) Partner – podmiot posiadający w swojej ofercie produkty B2B dla Użytkowników (np. urządzenia, preparaty do zabiegów), np. dystrybutor lub producent tych produktów. Informacje od Partnerów – dostępne bezpłatnie informacje nt. oferty prezentowane przez Partnerów Platformy, skierowane do Użytkowników, niemające charakteru oferty handlowej.

6) Zniżki i promocje od Partnerów – oferty prezentowane przez Partnerów Platformy, skierowane do Użytkowników, mające charakter oferty handlowej

7) Dane Osobowe – rozumie się przez to podstawowe dane o Użytkowniku, m.in. imię, nazwisko, e-mail; oraz inne dane niezbędne do rejestracji na Platformie, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni. Ponieważ materiały znajdujące się na Platformie skierowane są do lekarzy, w procesie rejestracji wymagane jest też podanie numeru PWZ.

8) Pliki Cookies (tzw. ciasteczka) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony umożliwiającej dostęp do materiałów oferowanych na Platformie.

9) Konto – indywidualne konto elektroniczne pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone hasłem, aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi.

10) Rabat 10% – rabat dla Użytkownika Platformy na zakup Konferencji WDME.

11) Rejestracja – proces założenia konta na Platformie.

12) Użytkownik – osoba korzystająca z Platformy i Usług oferowanych przez Administratora w jej ramach, która dokonała rejestracji i akceptacji niniejszego Regulaminu, będąca lekarzem i posiadająca nr PWZ.

13) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. 2013 r., poz. 1422), oferowane Użytkownikom w ramach Platformy przez Administratora.

§ 2. Rejestracja i zakładanie konta

 1. Użytkownik nabywa dostęp do materiałów edukacyjnych zawierając Umowę o korzystanie z materiałów za pośrednictwem Platformy.
 2. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności oraz Rejestracja Użytkownika na Platformie. Proces rejestracji/założenia Konta odbywa się dwuetapowo:

a) Najpierw Użytkownik dokonuje Rejestracji poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.wdme.pl dostępny pod linkiem: https://wdme.elms.pl/s/rejestracja-wdme.html (podając imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer PWZ),

b) Następnie Użytkownik otrzymuje mailem hasło do Konta na Platformie, które umożliwia wielokrotne logowanie na Platformie.

 1. Podczas Rejestracji Użytkownik może wyrazić dobrowolne zgody na otrzymywanie informacji nt. zawartości Platformy (np. nowych szkoleń, webinarów, ofert na usługi Beauty Relation s.c. i Partnerów) drogą mailową, na adres mailowy podany podczas Rejestracji, bądź/i drogą SMS, na numer telefonu podany podczas Rejestracji. W każdej chwili zgoda może zostać cofnięta. Wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji drogą mailową i/bądź SMS-ową Użytkownik otrzymuje 10% Rabat na zakup Konferencji organizowanych przez WDME w 2021 r. (o tematach i terminach Użytkownicy będą informowani na bieżąco, informacje będą też zamieszczane na stronie: www.konferencja.wdme.pl).
 2. Użytkownik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 3. W przypadku podania nieprawdziwych danych podczas rejestracji, dostęp do Konta Użytkownika zostanie zablokowany.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych przez Użytkownika.
 5. W momencie zakupu Produktu na Platformie zawarta jest Umowa sprzedaży.
 6. Operatorem sprzedaży jest PayPro SA (PayPro) z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, właściciel serwisu Przelewy24.
 7. Aby otrzymać fakturę VAT za zakupiony Produkt, należy zaznaczyć opcję „Chcę otrzymać fakturę” oraz podać dane niezbędne do wystawienia faktury. Faktura generowana jest w formie elektronicznej i wysłana w wiadomości mailowej do Użytkownika. Opłacona Faktura będzie dostępna na Platformie w zakładce Moje konto Transakcje zrealizowane.

§ 3. Zasady korzystania z Platformy

 1. Dostęp do Platformy jest zapewniany na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może uzyskiwać dostęp do Platformy i logować się z maksymalnie z 2 (dwóch) różnych urządzeń końcowych.
 3. Materiały płatne dostępne na Platformie dla Użytkownika obejmują:

a) Nagrania wykładów prezentowanych podczas cyklicznych Konferencji WDME (zasady udziału w konferencji są określone oddzielnym Regulaminem dostępnym na stronie www.konferencja.wdme.pl). Uczestnicy Konferencji (którzy kupili na nią bilet) mają zapewniony 3-miesięczny bezpłatny dostęp do nagrań wykładów prezentowanych podczas konferencji. Po upływie tego terminu mogą nabyć dostęp do materiałów odpłatnie; są one też odpłatne dla Użytkowników, którzy nie brali udziału w konferencji.

b) Szkolenia online (w formie nagrań prezentacji i filmów) – zrealizowane według planu szkolenia znajdującego się w opisie szkolenia z 6-miesięcznym dostępem. W cenie szkolenia znajduje się też 20-minutowa konsultacja online Użytkownika z lekarzem prowadzącym wykład, w terminie ustalonym indywidualnie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu szkolenia.

c) Inne webinary lub pakiety webinarów o charakterze edukacyjnym i produktowym.

 1. Ponadto na Platformie będą dostępne również materiały nieodpłatne, np. webinary przygotowane przez Partnerów, prezentujące oferowane przez nich produkty i usługi, filmy z zabiegów, foldery informacyjne i inne. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane w nich treści.
 2. Użytkownik nabywa Materiały edukacyjne wyłącznie dla własnego użytku. Jakiekolwiek wykorzystanie, w tym upowszechnianie, kopiowanie, wprowadzanie zmian oraz udostępnianie osobom trzecim, indywidualnie lub publicznie, odpłatnie albo nieodpłatnie, uprawnia Beauty Relations s.c. do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Platformy, a także dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody na zasadach ogólnych, przewidzianych kodeksem cywilnym.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług oraz w celu ochrony zgromadzonych danych, Beauty Relations s.c. podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące ochronie zamieszczonych na Platformie materiałów oraz przechowywanych danych przed pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.
 4. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Platformy, Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia usług elektronicznych, bez wcześniejszego powiadomienia o tym użytkowników WDME. W szczególności Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia usług elektronicznych przez Administratora.
 5. Administrator ma prawo również zaprzestać świadczenia usług elektronicznych w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone przez uprawniony podmiot. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu, Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi i usunięcia wszelkich danych Użytkowników, o czym powiadomi Użytkowników z wyprzedzeniem, a także do przeniesienia praw do Platformy na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Platformą, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Beauty Relations s.c., co nie wyłącza ani nie zmienia praw Użytkownika wynikających z Umowy sprzedaży i Regulaminu.
 7. W zakresie korzystania z Usługi Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dla prawidłowego korzystania z Platformy, Użytkownik powinien zadbać o aktualną wersję posiadanego oprogramowania. Usługodawca zaleca połączenie internetowe 1Mbps lub lepsze (zalecane szerokopasmowe), zestaw słuchawkowy/głośnik, aktualną przeglądarkę internetową.
 9. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi korzystanie ze wsparcia technicznego dla Usługi. Wsparcie techniczne polega na udzielaniu przez Usługodawcę porad i wyjaśnień z zakresu funkcjonowania Usługi. Wsparcie techniczne udzielane jest w godzinach 8:00-17:00 pod adresem poczty elektronicznej info@wdme.pl lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 601 067 872.
 10. Administrator zapewnia działanie Platformy w taki sposób, że każdy Użytkownik może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usług.

§ 4. Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Beauty Relations s.c. Iwona Czapran-Muczke, Anna Sobczyńska z siedzibą w Warszawie, ul. Warzelnicza 25, 02-355 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5242785711.
 2. Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzana Danych Osobowych Użytkowników opisane są w Polityce Prywatności.

§ 5. Reklamacje

 1. Użytkownik Portalu ma prawo do zgłoszenia reklamacji Usług świadczonych przez Administratora.
 2. Reklamację Usług można zgłosić poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres info@wdme.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy w zgłoszeniu reklamacyjnym podać krótko przyczyny uzasadniające reklamację oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, w tym imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania lub adres e-mail, a także dane pozwalające na identyfikację na Platformie. Zgłoszenie reklamacyjne powinno też zawierać wersję i nazwę przeglądarki internetowej, na której występuje wskazany problem.
 3. Administrator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni rozpatruje reklamacje Usług, wydarzeń organizowanych w ramach WDME przez Administratora i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące wydarzeń organizowanych przez Administratora powinny być zgłaszane Administratorowi w formie pisemnej, listem poleconym za na adres siedziby Administratora lub w formie elektronicznej na adres e-mail: info@wdme.pl, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki/błędu/wady.
 5. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) w wypadku, gdy Użytkownik będący konsumentem składa reklamację co do jakości Usług oferowanych przez Administratora, a Administrator nie uzna roszczenia, Użytkownik może wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 6. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki, w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

§ 6. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi Platformy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Jednakże w przypadku zakupu płatnego szkolenia, będącego treścią cyfrową, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator będzie informować na stronie www.wdme.pl.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem strony w pierwszej kolejności będą rozwiązywać w sposób polubowny bądź przez mediację.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2021 r.