Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zebranych od Użytkowników Platformy WDME, którzy dokonali rejestracji przez formularz dostępny na stronie www.wdme.pl prowadzonej przez: Beauty Relations s.c. Iwona Czapran-Muczke, Anna Sobczyńska z siedzibą w Warszawie, ul. Warzelnicza 25, 02-355 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5242785711, będącej Administratorem Danych Osobowych.

2. Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego Danych Osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął odpowiednie przewidziane prawem środki zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych.

3. Administrator oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Niniejszy dokument został przygotowany w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. nr 144, poz. 1204) oraz z innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.

§ 2. Definicje

1. Administrator – Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym jest Beauty Relations s.c. Iwona Czapran-Muczke, Anna Sobczyńska z siedzibą w Warszawie, ul. Warzelnicza 25, 02-355 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5242785711, Mail: info@wdme.pl (dalej „Administrator”). Przez Administratora należy również rozumieć Administratora Danych Osobowych w rozumieniu przepisów RODO;

2. WDME – rozumie się przez to wszelkie usługi oferowane przez Administratora w ramach Wirtualnych Dni Medycyny Estetycznej, w tym dostęp do szkoleń online i webinarów dostępnych poprzez platformę www.wdme.elms.pl

3. Dane Osobowe – rozumie się przez to podstawowe dane o Użytkowniku, m.in. imię, nazwisko, e-mail; oraz inne dane niezbędne do udziału w WDME, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni;

4. Oprogramowanie – rozumie się przez to przeglądarki internetowe, z których może korzystać Użytkownik, w celu korzystania z materiałów WDME;

5. Pliki Cookies (tzw. ciasteczka) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej www.wdme.elms.pl

6. Przetwarzanie Danych Osobowych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

7. Regulamin – rozumie się przez to dokument, który określa zakres i warunki korzystania z materiałów WDME, a także prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników;

8. Konferencja – rozumie się przez to konferencję online Wirtualne Dni Medycyny Estetycznej (konferencje odbywają się cyklicznie, informacje o każdej kolejnej konferencji są publikowane na www.konferencja.wdme.pl).

9. Urządzenie – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony wdme.pl, a w szczególności: komputery klasy PC, laptopy, tablety, smartfony;

10. Użytkownik – rozumie się przez to osobę, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa są świadczone usługi drogą elektroniczną oraz która uczestniczy w wydarzeniach organizowanych w ramach WDME;

11. Zgoda – rozumie się przez to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania, przyzwala na Przetwarzanie dotyczących jej Danych Osobowych.

§ 3. Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Dane Osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia usług w ramach Wirtualnych Dni Medycyny Estetycznej i dostępu do materiałów w formie filmów i webinarów, w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych będą odpowiednio:

1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Użytkownika – m.in. w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych po zakończeniu trwania stosunku prawnego między Użytkownikiem a Administratorem, a także w innym zakresie określonym każdorazowo w treści wyrażanej przez Użytkownika zgody;

2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędność do wykonania umowy tj. organizacji szkolenia dla organizatorów, konsultacji dla organizatorów, konferencji dla organizatorów czy udostępnienia e-booka;

3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

4) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnione interesy Administratora, w szczególności takie jak przekazanie informacji o przedpremierowym zamówieniu książki, marketing bezpośredni usług i produktów oferowanych przez Administratora, wysyłka newslettera, kontakt na żądanie Użytkownika, zabezpieczenie materiału dowodowego w celu ochrony przed roszczeniami lub ustalenie i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, przesyłanie danych osobowych do wewnętrznych celów administracyjnych, ocena jakości usług, badanie rynku, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami przez nas publikowanymi oraz ulepszaniem świadczonych usług. Dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne, aby korzystać z oferowanych przez Administratora usług lub uczestniczyć w organizowanych przez Administratora wydarzeniach. W przypadku braku podania danych osobowych Użytkownik może nie otrzymać świadczenia wynikającego z usługi świadczonej drogą elektroniczną lub otrzymać je w ograniczonym zakresie.

3. Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące Dane Osobowe Użytkownika, które Użytkownik może podać dobrowolnie:

1) nazwisko i imię, 2) adres e-mail, 3) numer telefonu, 4) adres IP.

4. Administrator przechowuje Dane Osobowe w bazie Użytkowników w celu ułatwienia organizacji Wydarzenia WDME.

5. Dane Osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody Użytkownika – do momentu wycofania zgody przez Użytkownika, a następnie przez okres odpowiedni do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z terminami przedawnień określonymi w Kodeksie cywilnym;

2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędności do wykonania umowy – do momentu wykonania umowy oraz przez okres odpowiedni do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z terminami przedawnień określonymi w Kodeksie cywilnym;

3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli niezbędności do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – do momentu wypełnienia tego obowiązku oraz przez okres odpowiedni do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z terminami przedawnień określonymi w Kodeksie cywilnym;

4) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu istnienia takiego interesu.

6. Odbiorcami Danych Osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). Dane Osobowe mogą być udostępniane podmiotom prowadzącym księgowość na zlecenie Administratora, podmiotom prowadzące działalność z zakresu obsługi procesów biznesowych tj. np. support IT.

7. Dane Osobowe Użytkowników będą przetwarzane do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora.

8. Administrator oświadcza, że wykorzystuje narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na stronie www.wdme.pl, a także profilowania, takie jak Google Analytics oraz inne podobne.

9. Dane, o których mowa w ust. 8 powyżej Administrator wykorzystuje wyłącznie anonimowo w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego na stronie www.wdme.elms.pl, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania towarami oraz treściami zamieszczanymi na tej stronie oraz ulepszaniem jego zawartości oraz usług świadczonych w jego ramach.

10. Administrator ma prawo udostępniać dane i informacje Użytkownika w ramach prowadzonego postępowania uprawnionemu do tego organowi, np. prokuraturze lub sądowi.

11. Po zakończeniu stosunku Użytkownika z Administratorem, Administrator nie będzie Przetwarzać Danych Osobowych Użytkownika, z wyjątkiem tych danych, które są:

1) niezbędne do celów reklamy (prawnie uzasadniony interes Administratora), badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora;

2) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania ze strony;

3) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;

4) zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami.

12. Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania Danych Osobowych:

1) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie Danych Osobowych i aby móc to wykazać;

2) utrwala zbierane Dane Osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;

3) wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem Danych Osobowych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;

4) przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

5) zachowuje poufność Danych Osobowych;

6) zapewnia osobom, których dane dotyczą, realizację ich praw wynikających z przepisów prawa.

13. Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które wywołują wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

14.Użytkownik, którego Dane Osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych, jak również ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z treścią § 5 niniejszej Polityki.

§ 4. Pliki Cookies

1. Administrator za pośrednictwem Portalu wykorzystuje Pliki Cookies.

2. W ramach dostępu do materiałów WDME stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:

1) sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia z Portalu lub wyłączenia Oprogramowania;

2) stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przez określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. W rodzajów Plików Cookies:

1) „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach wdme.elms.pl,

2) „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony wdme.elms.plramach Portalu mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących

3) „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej;

4) „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. Pliki Cookies wymienione w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wykorzystywane są w celu:

1) dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji jej korzystania; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie strony na Urządzeniu Użytkownika, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji;

2) tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania ze strony przez Użytkowników, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści;

3) utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik ma dostęp do wszystkich podstron dostępnych na stronie www.wdme.elms.pl5. Stosowane na stronie internetowej wdme.elms.pl rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających z tej strony.

§ 5. Prawa Użytkowników

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawiania w każdym czasie.

2. Użytkownik ma możliwość wyboru, w jakim zakresie i czasie chce korzystać ze strony www.wdme.elms.pl i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów Użytkownik nie życzy sobie pozostawienia swoich Danych Osobowych w bazie Użytkowników, to ma prawo do żądania ich usunięcia.

3. W przypadku Przetwarzania Danych Osobowych w oparciu o udzieloną zgodę, osobie, której Dane Osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: info@wdme.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania Danych Osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz żądania usunięcia swoich Danych Osobowych.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych Osobowych opartego na celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych Danych Osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. W celu poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, usunięcia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych Użytkownik powinien przesłać żądanie na adres e-mail Administratora.

7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, kiedy Administrator nie będzie przetwarzać jego Danych Osobowych zgodnie z prawem.

8. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie z Portalu będzie możliwe, ale może ono następować z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają Plików Cookies.

9. Użytkownik Portalu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach Oprogramowania.

10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Na Portalu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można zgłaszać poprzez wiadomość wysłaną na adres e–mail: info@wdme.pl.

3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.

4. O wszelkich zmianach niniejszej Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej Portalu.

5. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2021 r.