Polityka Prywatności i plików Cookies

Pliki cookie są wykorzystywane do różnych celów, m.in. pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie strony i dopasowanie treści marketingowych do użytkownika. Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności i plików cookies.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony www.konferencja.wdme.pl, zwanej dalej Stroną.
 2. Właścicielem Strony i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Beauty Relations s.c. Iwona Czapran-Muczke, Anna Sobczyńska z siedzibą w Warszawie, ul. Warzelnicza 25, 02-355 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5242785711, zwana dalej Beauty Relations s.c.
 3. Dane osobowe zbierane przez Beauty Relations s.c. za pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. Beauty Relations s.c. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Stronę internetową www.konferencja.wdme.pl.
 5. Ilekroć w niniejszej Polityce stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:
  Administrator lub Spółka – Beauty Relations s.c. Iwona Czapran-Muczke, Anna Sobczyńska z siedzibą w Warszawie, ul. Warzelnicza 25, 02-355 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5242785711, adres poczty elektronicznej: redakcja@wirtualnaklinika.pl.
  Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony internetowej.
  Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony.
  Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony internetowej.
  Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony.
  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  Strona, Serwis – strona internetowa działająca pod adresem www.konferencja.wdme.pl, udostępniania przez Administratora, służąca do prowadzenia Konferencji online, w tym do przeprowadzania szkoleń, prezentacji multimedialnych, testów itd. związanych z działalnością prowadzona przez Administratora.
  Klient – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

§ 2. Rodzaj przetwarzania danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Beauty Relations s.c. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy na Klienta żądanie (np. założenie Konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Serwisie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło; jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Google+, Facebook) są zbierane dane Klienta imię i nazwisko; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta, przetwarzane są Klienta dane podane w Koncie, w tym dane o zrealizowanych usługach oraz usługach płatnych;
  • w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta, tj. przeglądanie stron www Serwisu internetowego, wyszukiwarka treści czy Usług, przetwarzane są dane osobowe dotyczące Klienta aktywności w Serwisie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Klienta treści czy Usług, dane dotyczące sesji Klienta urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
  • wykonania Umowy świadczenia Usług i korzystania z funkcjonalności zarówno wymagających jak i niewymagających założenia Konta, tj. dostępu do zasobów Strony, śledzenie i zmiany w zakresie celów, osiągnięć, dodawanie materiałów, publikacji, szkoleń i innych treści, są przetwarzane dane osobowe podane przez Klienta w Koncie oraz w ramach formularzy oraz dane dotyczące Klienta aktywności w Serwisie, jak również dane dotyczące sesji, Klienta urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych Usług i funkcjonalności (dane obligatoryjne). System Administratora automatycznie oznacza dane obligatoryjne. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez Administratora określonych Usług i funkcjonalności. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne;
  • subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną.
  • w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie internetowym, ułatwienia korzystania z Serwisu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu internetowego, są przetwarzane dane osobowe dotyczące Klienta aktywności w Serwisie internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Serwisie internetowym, historii Klienta wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Klienta przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
  • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, Administrator może przetwarzać Klienta dane osobowe podane przy rejestracji w Serwisie (założeniu Konta), zamówieniu usług oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
  • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Użytkowników, są przetwarzane podane przez Klienta dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Klienta w Koncie, jak również dane dotyczące świadczonych przez Administratora Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
  • w celu marketingu Administratora Usług oraz usług Administratora partnerów, w tym remarketingu, w tym celu są przetwarzane dane osobowe podane przez Klienta przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Klienta aktywności w Serwisie internetowym w tym aktywności, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia aktywności, zamówionych usług, historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Klienta aktywność związana z komunikacją Administratora z Klientem. W przypadku remarketingu, są wykorzystane dane o Klienta aktywności w celu dotarcia do Klienta z komunikatami marketingowymi poza Serwisem internetowym. W tym celu Administrator korzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu Administratora komunikatów na stronach internetowych innych niż Serwisu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdują się w zapisach dotyczących Plików cookies;
  • w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania oferty Administratora, są wykorzystane Klienta dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;
  • w celu badania rynku i opinii przez Administratora lub Administratora partnerów, tj. informacje o usługach, Klienta dane podane w Koncie lub podczas korzystania z usług, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez Administratora wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym Klient swoje dane.
 3. Podczas korzystania ze Strony mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 4. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na Stronie. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 5. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności na Stronie takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 6. Przekazanie danych osobowych do Beauty Relations s.c. jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony internetowej, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta.

§ 3. Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Beauty Relations s.c. przy prowadzeniu Strony. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Beauty Relations s.c. co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Strony mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta na Stronie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na Stronie na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
  • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Strony i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 3. Facebook Ireland Ltd. – W przypadku gdy Administrator korzysta na Stronie z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. przycisk Lubię to!, Udostępnij lub logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Facebook), w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Klienta korzystającego ze Strony do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na Stronie – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).
 4. Okres przechowywania danych. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
  • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Beauty Relations s.c. tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Beauty Relations s.c. i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Beauty Relations s.c. tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Evenea jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia.
 6. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Strony do preferencji Klientów, a także administrowania Stroną internetową.
 7. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Beauty Relations s.c. będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych na Stronie.
 8. W przypadku skierowania żądania Beauty Relations s.c. udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 4. Pliki Cookies, adres IP, wtyczki w social media

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Stronę Internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony Internetowej w następujących celach:
  • identyfikacji Klientów jako zalogowanych na Stronie Internetowej i pokazywania, że są zalogowani;
  • zapamiętywania danych z wypełnianych formlarzy, ankiet lub danych logowania do Strony;
  • dostosowywania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej;
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony Internetowej;
  • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Stronę Internetową poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia profilu Klienta i dostarczenia Klientowi reklam dopasowanych do Klienta przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedza Klient inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd.
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej.
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Stronę – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  • w przeglądarce Chrome
  • w przeglądarce Firefox,
  • w przeglądarce Internet Explorer
  • w przeglądarce Opera
  • w przeglądarce Safari
  • w przeglądarce Microsoft Edge
 6. Pliki cookies wykorzystywane na Stronie Internetowej nie są szkodliwe ani dla osoby odwiedzającej ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez nią, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.
 7. W Serwisie, należących do Administratora stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
  • cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na urządzeniach osób odwiedzających do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończeniu sesji informacje są trwale usuwane z urządzenia osób odwiedzających.
  • cookies stałe: nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i mogą być wykorzystane przez Administratora w przyszłości.
 8. W zależności przede wszystkim od celów i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych zebranych przez pliki cookies, mogą one być przechowywane przez czas wskazany w §3 Polityki.
 9. Zebrane przez pliki cookies dane osobowe dotyczące osoby odwiedzającej niebędącej Klientem, będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator może usunąć dane osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania danych osobowych.
 10. Część danych osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby osoba odwiedzająca miała wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.
 11. Administrator może korzystać na Stronie z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną internetową i analizie ruchu. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Stronę oraz sposób ich zachowania na Stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają Stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 12. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na Stronie Internetowej – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 13. Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Stronę Internetową, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
 14. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.
 15. Wtyczki tak zwane plug-ins portali społecznościowych facebook.com, instagram oraz innych, mogą znajdować się na Stronie. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez firmy Facebook Inc ., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA Facebook. Aby zobaczyć wtyczki Facebook należy przejść do: https://developers.facebook.com/docs/plugins
 16. Wtyczka przekazuje jej dostawcy jedynie informację o tym, do których Administratora stron internetowych odwiedzający miał dostęp i w jakim czasie. Jeśli podczas oglądania Strony bądź przebywania na niej, Klient jest zalogowany do swojego konta znajdującego się np. na Facebooku lub Instagramie, dostawca jest w stanie łączyć Klienta zainteresowania, preferencję informacyjne, oraz inne dane, pozyskane np. poprzez kliknięcie przycisku Lubię to czy pozostawienie komentarza, bądź wpisanie nazwy profilu w wyszukiwanych. Taka informacja również zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy.
 17. Więcej bardziej szczegółowych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook na temat ochrony prywatności można znaleźć na stronach Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
 18. Aby uniknąć odnotowania wizyty na wybranym koncie użytkownika przez Facebook, na Stronie internetowej należy wylogować się ze swojego konta przed rozpoczęciem przeglądania Strony internetowej.

§ 5. Prawa Osób, których dane dotyczą

 1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie udzielonej przez Klienta zgody.
 2. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 3. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 7. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Strony Internetowej.

§ 6. Usługi dopasowane do preferencji i zainteresowań (profilowanie)

 1. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 2. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednakże nie będzie to wywoływać wobec nich żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Klientów.
 3. Profilowanie danych osobowych przez Beauty Relations s.c. polega na przetwarzaniu danych Klientów w sposób zautomatyzowany oraz ręczny, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy jego osobistych preferencji oraz zainteresowań.
 4. W celu dotarcia do Klienta z komunikatami marketingowymi poza Stroną, Beauty Relations s.c. skorzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów marketingowych na innych stronach niż Strona. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności Klienta na Stronie. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w §4. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Polityka Prywatności i Cookies obowiązuje od dnia 16.11.2020.
 2. Obowiązująca Polityka Prywatności jest dostępna dla Klientów pod adresem internetowym www.wdme.pl/polityka-prywatnosci.
 3. Administrator zobowiązuje się do poinformowania Klienta o zmianach dokonanych w Polityce poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Polityki Prywatności na Stronie internetowej.
 4. Beauty Relations s.c. ma prawo do zmiany postanowień Polityki Prywatności lub wprowadzenia nowej.
 5. Nowa Polityka Prywatności lub zmiany postanowień dotychczasowego wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty publikacji na Stronie.
 6. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Polityki Prywatności jest prawo polskie.
 7. Pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres: info@wdme.pl